POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane poniżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

2. BITELON przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

3. BITELON przetwarza i zabezpiecza dane osobowe w ramach Portalu BITELON.COM zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 j. t.) („UODO”) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). W szczególności BITELON zabezpiecza dane osobowe w ramach Portalu BITELON.COM przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, dopuszczając do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

4. Administratorem danych w rozumieniu UODO, danych osobowych Użytkowników i innych osób, przetwarzanych w ramach Portalu BITELON.COM jest BITELON Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Bankowy 2, (00-095) w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513619, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 5472150703, REGON 243582608.

5. BITELON.COM przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu BITELON.COM. BITELON przetwarza dane osobowe innych osób, w celu polecenia im działalności Portalu BITELON.COM przez Użytkownika.

6. Dane osobowe Użytkowników w ramach Portalu BITELON.COM są przetwarzane do celów:
a) pośrednictwa w kupnie, sprzedaży lub wymianie Walut i/lub Kryptowalut drogą elektroniczną,
b) rozliczania Transakcji zawieranych przez Użytkowników Portalu BITELON.COM,
c) wykonywania przez BITELON.COM obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010, Nr 46, poz. 276 t. j.);
d) rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług w ramach Portalu BITELON.COM oraz
e) wystawiania i przesyłania faktur z tytułu świadczonych Usług przez Portal BITELON.COM oraz rozliczania Usług.

7. Podane dane osobowe mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych przez administratora danych, tj. BITELON, w tym udostępniania banerów reklamowych Portalu BITELON.COM. Po zakończeniu korzystania z Usług, BITELON.COM może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie dozwolonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204).

8. Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług Portalu BITELON.COM jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek ich podania wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy, o której mowa w pkt 6 c) powyżej. Użytkownik i inne osoby, których dane są przetwarzane w ramach Portalu BITELON.COM mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Portalu BITELON.COM dane osobowe staną się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać ich aktualizacji.

9. Dane osobowe Użytkowników w ramach Portalu BITELON.COM są zbierane bezpośrednio od Użytkowników, dane osobowe innych osób mogą być zbierane za pośrednictwem Użytkowników. Osobom, których dane osobowe Portal BITELON.COM uzyskał za pośrednictwem Użytkowników przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

10. BITELON.COM nie udostępnia danych osobowych Użytkowników i innych osób, innym podmiotom, z zastrzeżeniem przypadków ich udostępniania podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.

11. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Usługi, w tym rozliczenia Usługi, z zastrzeżeniem przypadków gdy okres ich przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe innych osób przekazanych przez Użytkowników są przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do polecenia im działalności Portalu BITELON.COM.

12. BITELON nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Portalu BITELON.COM, jak i tych, które umieszczają linki do Portalu BITELON.COM.

13. Portal BITELON.COM przetwarza adresy IP Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych oraz statystycznych, jak i ewentualnej identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu Portalu BITELON.COM.

14. BITELON zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej Portalu BITELON.COM. Korzystający z Portalu BITELON.COM po tej dacie, akceptuje zmiany w Polityce Prywatności.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu BITELON.COM prosimy o kontakt drogą pocztową z BITELON na adres wskazany w pkt 4 powyżej lub kontakt mailowy: info@BITELON.COM.