Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy regulamin Portalu BITELON.COM (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez BITELON za pośrednictwem Portalu BITELON.COM oraz innych Usług dostępnych w Portalu BITELON.COM.
2. BITELON świadczy usługi drogą elektroniczną na warunkach oraz w sposób określony w Regulaminie.
3. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez BITELON na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu BITELON.COM, prawa i obowiązki Użytkowników Portalu BITELON.COM, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności BITELON jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal BITELON.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z BITELON po dokonaniu pełnej Rejestracji Użytkownika zgodnie z §3 Regulaminu, po zastosowaniu przez BITELON środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w § 4, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. (Dz. U. z 2010, Nr 46, poz. 276 t. j.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym może zostać rozwiązana na warunkach określonych w § 15 i §16 Regulaminu.
5. Każdy potencjalny Użytkownik Portalu BITELON.COM z chwilą rejestracji w Portalu BITELON.COM zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może korzystać z Usług wyłącznie po uprzednim złożeniu oświadczenia woli o akceptacji Regulaminu.
6. Korzystając z Portalu BITELON.COM Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
7. Regulamin jest dostępny pod adresem https://bitelon.com/pl/regulamin i może być utrwalany przez Użytkowników na nośnikach cyfrowych i papierowych.

DEFINICJE

§ 2.

1. Beneficjent rzeczywisty:
a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność;
b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, za wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. BITELON – spółkę prawa handlowego pod firmą Bitelon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-095, przy ul. Plac Bankowy 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513619, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych, NIP 5472150703, REGON 243582608, email: info@bitelon.com, zarejestrowaną jako Biuro Usług Płatniczych w Rejestrze Usług Płatniczych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem BP2072/2017.
3. Czas Pracy Portalu – czas, w jakim Usługi są realizowane przez BITELON, obejmujący każdy Dzień Roboczy, od godziny 9:00 do 17:00.
4. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zarówno w Polsce, jak i w kraju danej waluty.
5. Konto – udostępniona Użytkownikowi część Portalu BITELON.COM na którą składają się zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu informatycznego Portalu, służąca do korzystania z Usług oraz grupująca informacje o działaniach Użytkownika w Portalu BITELON.COM. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Portalu BITELON.COM oraz użyciu Login łącznie z Hasłem
6. Kryptowaluta – należy przez to rozumieć cyfrową wirtualną walutę opartą na otwartoźródłowym oprogramowaniu peer-to-peer (użytkownik-użytkownik), która może być zapisywana w formie pliku portfela lub przetrzymywana w prowadzonym przez osoby trzecie zewnętrznym serwisie zajmującym się przechowywaniem plików portfeli, taką jak w szczególności Bitcoin (BTC) lub Litecoin (LTC).
7. Rachunki Rozliczeniowe – rachunki bankowe prowadzone w instytucji finansowej na rzecz BITELON, służące do deponowania Walut przez Użytkowników w celu zasilenia Portfela i wykorzystania ich w Portalu BITELON.COM oraz rozliczania przez BITELON Transakcji.
8. Portfel – udostępniona Użytkownikowi część Portalu BITELON.COM, stanowiąca cześć Konta Użytkownika; elektroniczny portfel obrazujący wysokość środków pieniężnych Użytkownika w poszczególnych Walutach i Kryptowalucie dostępnych dla Użytkownika w Portalu BITELON.COM.
9. Transakcja – umowa zawierana i realizowana przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu BITELON.COM, której przedmiotem jest wymiana między Użytkownikami Waluty na Walutę, Waluty na Kryptowalutę, Kryptowaluty na Walutę lub Kryptowaluty na Kryptowalutę zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Portalu BITELON.COM, w wyniku czego utworzone zostało dla niej Konto umożliwiające dostęp do wszystkich Usług świadczonych w ramach Portalu BITELON.COM zgodnie z treścią oraz na zasadach określonych w Regulaminie. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest zobowiązana w trakcie rejestracji w Portalu wskazać reprezentanta – osobę fizyczną, która zgodnie przepisami prawa jest uprawniona do jej reprezentacji.
11. Usługi – usługi świadczone przez BITELON na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu BITELON.COM obejmujące:
a) dostęp do systemu transakcyjnego za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą wymieniać między sobą Waluty na Waluty, Waluty na Kryptowaluty, Kryptowaluty na Waluty lub Kryptowaluty na Kryptowaluty składając Zlecenia;
b) rozliczanie Transakcji zawartych między Użytkownikami;
c) narzędzia wspomagające wymianę Walut i Kryptowalut za pośrednictwem Portalu BITELON.COM:
-Wykresy – zakładka pełniąca funkcje analityczne, umożliwia porównywanie wartości różnych giełd, rynków oraz umożliwia ustawianie alertów/powiadomień, gdy dany parametr osiągnie zaznaczoną wcześniej przez użytkownika wartość;
– powiadomienia o dokonanych transakcjach poprzez e-mail i/lub SMS;
– dodatkowa forma zabezpieczenia Konta poprzez dwustopniową weryfikacje, z wykorzystaniem generatora tokenów – Google Authenticator lub kodów wysyłanych poprzez SMS na numer telefonu podany przez Użytkownika
d) działalność marketingową, w tym udostępnianie banerów reklamowych Portalu BITELON.COM, udostępnianie narzędzia umożliwiającego przekierowanie do portali opiniujących lub recenzujących.
e) pozostałe usługi świadczone drogą elektroniczną, tj. możliwość przeglądania i korzystania z wybranych treści Portalu BITELON.COM i funkcjonalności Portalu BITELON.COM przez internautę, Użytkownika; udostępnienie formularza do rejestracji i logowania w Portalu BITELON.COM umożliwienie internaucie, Użytkownikowi zadawania pytań, kontaktu z BITELON przez Portal BITELON.COM, czat, infolinię.
f) testową wersję platformy transakcyjnej (PLAY), w której Użytkownik może sprawdzić funkcjonalności Portalu BITELON.COM oraz przeprowadzić próbne transakcje bez posługiwania się Walutami i Kryptowalutami.
12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
13. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poza 455),
14. Portal BITELON.COM – portal internetowy dostępny w domenie BITELON.COM i administrowany przez BITELON, który umożliwia przeprowadzanie transakcji wymiany Walut na Waluty, Walut na Kryptowaluty, Kryptowalut na Waluty lub Kryptowalut na Kryptowaluty pomiędzy Użytkownikami oraz inne usługi związane z tymi transakcjami;
15. Zlecenie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Portalu o zamiarze dokonania Transakcji;
16. Waluty – należy przez to rozumieć następujące waluty: polski złoty (PLN) euro (EUR) dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), frank szwajcarski (CHF);
17. Dokument tożsamości – dokument urzędowy stwierdzający tożsamość osoby, wraz z jej zdjęciem. Przykładem dokumentu tożsamości są: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

§ 3.

1. Korzystanie z Usług Portalu BITELON.COM jest możliwe po:
a) dokonaniu rejestracji w Portalu BITELON.COM, a w określonych Regulaminem przypadkach uzupełnienia danych Użytkownika i/lub Reprezentanta oraz przesłanie Dokumentu tożsamości;
b) zapoznaniu się z Regulaminem i złożeniu oświadczenia woli o akceptacji postanowień Regulaminu;
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Rejestracja obejmuje wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego w Portalu BITELON.COM, poprzez:
a) zaznaczenie rodzaju konta: konto indywidualne , konto firmowe;
b) podanie adresu E-mail Użytkownika
c) ustanowienie nazwy Użytkownika (adres email Użytkownika) oraz hasła (hasło musi posiadać od 8 do 15 znaków, minimalnie jedną cyfrę, jedną małą literę, jedną wielką literę i znak specjalny);
d) zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie okna „Akceptuję Regulamin”;
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie okna „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – Polityka Prywatności”.
3. Zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez odebranie wiadomości wygenerowanej automatycznie przez Portal BITELON.COM i przesłanej na adres e-mail Użytkownika (tożsamy z loginem) i aktywację Konta poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości.
4. Użytkownik, przed dokonaniem pierwszego zasilenia Portfela Walutą, jest zobowiązany do uzupełnienia swoich danych w Koncie Użytkownika poprzez: Dla osób fizycznych:
– podanie imienia i nazwiska, adresu z kodem pocztowym , państwa rezydencji;
– podanie serii i numeru Dokumentu tożsamości, wraz z datą wydania i datą ważności;
– podanie daty urodzenia;
– w przypadku, gdy Użytkownik zajmuje eksponowane stanowiska polityczne, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powinien złożyć oświadczenie o pełnionym stanowisku.
Dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadająca osobowości prawnej:
– podanie imienia i nazwiska oraz adresu z kodem pocztowym osoby upoważnionej do reprezentacji osoby lub jednostki (dalej – „Reprezentant”) zgodnie z przepisami prawa, umową spółki lub innym dokumentem potwierdzającym takie upoważnienie;
– podanie serii i numeru Dokumentu tożsamości Reprezentanta, wraz z datą wydania i datą ważności;
– podanie daty urodzenia Reprezentanta;
– w przypadku, gdy Reprezentant zajmuje eksponowane stanowiska polityczne, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powinien złożyć oświadczenie o pełnionym stanowisku.
5. Z chwilą wystąpienia co najmniej jednej (1) z następujących okoliczności:
a) przeprowadzenia przez Użytkownika Transakcji, lub serii Transakcji w okresie 12 miesięcy wymiany Waluty na Walutę, Waluty na Kryptowalutę lub Kryptowalutę na Walutę na kwotę przekraczającą równowartość 15.000 EUR;
b) w rezultacie przeprowadzonych Transakcji, lub serii Transakcji w Portfelu Użytkownika dostępna będzie kwota Walut stanowiąca równowartość co najmniej 15.000 EUR;
c) zlecenia przez Użytkownika wypłaty Waluty z Portfela;
wymagane jest uzupełnienie danych przez Użytkownika o których mowa w pkt. 4 powyżej oraz przesłanie przez Użytkownika skanu Dokumentu Tożsamości. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do Reprezentantów.
6. Do momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika w sposób określony w pkt 4 i pkt. 5 powyżej, i ich skutecznej weryfikacji przez BITELON, korzystanie z Usług, zlecanie Transakcji, wpłaty lub wypłaty z Portfela mogą zostać wstrzymane. Użytkownik jest zobowiązany poinformować BITELON o każdej zmianie informacji zawartych Koncie Użytkownika, w terminie 7 dni od daty wystąpienia takiej zmiany, pod rygorem wstrzymania przez BITELON możliwości korzystania przez Użytkownika z Usług, zlecania Transakcji dokonywania wpłat lub wypłat z Portfela.
7. Przed pierwszym zasileniem Portfela Walutą lub dokonaniem wypłaty Waluty z Portfela, Użytkownik zobowiązany będzie do uzupełnienia w Koncie należącego do niego numeru rachunku bankowego, z wykorzystaniem którego dokonane zostanie zasilenie lub wypłata. Podanie błędnego numeru rachunku, rachunku nienależącego do Użytkownika, lub dokonania wpłaty z innego rachunku bankowego wywierać będzie skutki przewidziane w Regulaminie. BITELON jest upoważniony do żądania od Użytkownika dodatkowych dokumentów potwierdzających dane właściciela rachunku bankowego, pod rygorem odmowy przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty Walut.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERORYZMU

§ 4.

1. BITELON informuje, że prowadzi bieżący monitoring Transakcji dokonywanych przez Użytkowników oraz stosuje wobec Użytkowników i Reprezentantów środki bezpieczeństwa finansowego określone w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. BITELON mając na względzie konieczność wypełniania zobowiązań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest uprawniony do:
a) podejmowania czynności w celu identyfikacji Użytkownika lub Reprezentanta i stosowania uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez BITELON danych dotyczących tożsamości Użytkownika lub Reprezentanta. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, BITELON może podejmować również w celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego wobec Użytkownika, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
b) bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z Użytkownikiem, a także do badania źródła pochodzenia wartości majątkowych;
c) uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Użytkownika charakteru stosunków gospodarczych;
d) wykonywania innych czynności wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać BITELON wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonywania przez BITELON obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, BITELON może żądać od Użytkownika:
a) przedstawienia kopii Dokumentu tożsamości Użytkownika, lub Reprezentantów działających w imieniu Użytkownika;
b) przedstawienia kopii decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;
c) dokumentów lub oświadczeń potwierdzających dane osobowe i adresowe Użytkownika, lub Reprezentantów działających w imieniu Użytkownika;
d) poświadczonych za zgodność z oryginałem notarialnie lub własnoręcznym podpisem przez Użytkownika, lub osobę działającą w imieniu, lub za Użytkownika kopii dokumentów, o których mowa w pkt a–c niniejszego ustępu;
e) przedłożenia lub doręczenia BITELON innych dokumentów, lub informacji niezbędnych do zastosowania przez BITELON środków bezpieczeństwa finansowego, lub wzmożonego bezpieczeństwa finansowego, wymaganych przez przepisy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, lub finansowaniu terroryzmu.
5. W przypadku, gdy BITELON nie może wykonać obowiązków niezbędnych do zastosowania przez BITELON środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w § 4, korzystanie z Usług, zlecanie Transakcji, wpłaty lub wypłaty z Portfela mogą zostać ograniczone lub całkowicie wstrzymane przez BITELON do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
a) w przypadku aktu bądź orzeczenia uprawnionego organu lub sądu, z których wynika obowiązek zatrzymania, zablokowania lub przekazania na rachunek instytucji Walut lub Kryptowalut – Konto Użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte, a zgromadzone na nim Waluty i Kryptowaluty mogą zostać przekazane na prowadzone przez uprawnione instytucje rachunki depozytowe,
b) w przypadku prowadzonego postępowania uprawniony organ lub sąd może zażądać od BITELON przekazania wszelkich danych dotyczących Użytkownika, którego dotyczy postępowanie, a przekazanie tych danych nie stanowi naruszenia Ustawy o ochronie o danych osobowych.
7. BITELON ma prawo odmówić świadczenia Usług na rzecz Użytkownika (w tym odstąpić od realizacji Zlecenia, wstrzymać rozliczenie Transakcji lub wypłatę Walut), poza innymi przypadkami wskazanymi w Regulaminie, w przypadkach:
a) podania fałszywych danych osobowych przez Użytkownika lub Reprezentanta,
b) podania niepełnych danych osobowych, nieuzupełnienia danych lub nieudostępnienie danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na treść Regulaminu, sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usług drogą elektroniczną lub właściwość Usługi, lub prawo odmowy świadczenia Usług z tego powodu wynika z odrębnych ustaw, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych zawartych w Portalu BITELON.COM przez Użytkownika albo powodowania przez Użytkownika zakłóceń, lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,
d) stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. BITELON może uzależnić dalsze korzystanie z Usług od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta,
e) wystąpienia siły wyższej, tj. w każdym przypadku spowodowanym zdarzeniem zewnętrznym, którego BITELON nie mógł przewidzieć i nie miał możliwości zapobieżenia.
f) Podania przez Użytkownika w Koncie rachunku bankowego do wpłaty lub wypłat Walut nie należącego do Użytkownika.
8. BITELON ma prawo zamknąć Konto danego Użytkownika poprzez trwałe uniemożliwienie korzystania z Usług, w tym realizacji Zlecenia lub rozliczenia Transakcji, poza innymi przypadkami wskazanymi w Regulaminie, w przypadku:
a) stwierdzenia, że Użytkownik usiłował bądź dokonał niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu BITELON.COM,
b) podania fałszywych danych osobowych przez Użytkownika,
c) z innych ważnych przyczyn, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa Portalu BITELON.COM, tj. podjęcia działań kwalifikowanych jako pranie pieniędzy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub usiłowania oszukiwania systemu informatycznego Portalu BITELON.COM, lub usiłowania stosowania technik hakerskich,
d) naruszenia przez Użytkownika postanowień § 18 ust. 3 zdanie pierwsze, § 3 ust. 1 – 4, niniejszego Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie zaprzestał naruszeń lub nie usunął ich skutków pomimo wezwania doręczonego na adres e-mail Użytkownika, opatrzonego ww. rygorem, w terminie w tym wezwaniu określonym, nie krótszym jednak, niż 5 (pięć) Dni Roboczych licząc od dnia, w którym Użytkownik mógł się zapoznać z treścią wezwania,
e) podane przez Użytkowników dane osobowe BITELON zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik numer 3 do Regulaminu, dostępną również pod adresem https://bitelon.com/pl/polityka-prywatnosci/ . W przypadku, gdy podanie innych niż wyżej wymienione danych jest niezbędne do spełnienia przez BITELON obowiązków wynikających z przepisów prawa, BITELON wzywa Użytkownika listem elektronicznym na adres e-mail Użytkownika do przekazania takich danych. W przypadku braku przekazania danych, w zakreślonym przez BITELON terminie, BITELON przysługuje prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz realizacji innych uprawnień przewidzianych Regulaminem.
9. BITELON dokonuje zablokowania Konta Użytkownika poprzez czasowe uniemożliwienie korzystania z Usług, w tym realizacji Transakcji, za pośrednictwem Portalu BITELON.COM na wniosek Użytkownika.
10. Usunięcie Konta, polegające na trwałym uniemożliwieniu korzystania z Usług, w tym realizacji Transakcji, za pośrednictwem Portalu BITELON.COM i zniszczeniu danych osobowych Użytkownika na wniosek Użytkownika, jest dopuszczalne tylko w przypadku nieskorzystania przez Użytkownika z żadnej Usługi, jak i gdy obowiązek ich przechowywania nie wynika z przepisów prawa.
11. Środki ostatecznie zastosowane przez BITELON w sytuacjach, o których mowa w ust. 7 – 10 zostaną każdorazowo uzgodnione z Użytkownikiem.
12. W przypadku podejrzenia o preparowanie, przerabianie lub podrabianie dokumentów przez Użytkownika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, BITELON jest upoważniony do zatrzymania środków wpłaconych przez Użytkownika na rachunek bankowy BITELON lub wstrzymania wypłat środków z tytułu realizowanych Transakcji do czasu całkowitego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
13. W razie śmierci Użytkownika lub ustania jego bytu prawnego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego lub Kodeksu spółek handlowych.

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU BITELON.COM

§ 5.

1. Korzystanie z Portalu BITELON.COM i świadczonych za jego pośrednictwem Usług jest możliwe wyłącznie przy pomocy urządzeń posiadających dostęp do sieci Internet oraz obsługujących przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, pliki cookies oraz JavaScript w najnowszej wersji.
2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu, jednakże wszelkie tego typu zmiany zostaną wyraźnie zakomunikowane na Portalu BITELON.COM w sposób umożliwiający Użytkownikom ustalenie zakresu zmian.
3. BITELON zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Użytkownikom w przypadku gdy wymaga tego właściwość Usługi, w szczególności: korzystanie przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi, identyfikację stron Usługi, jak i możliwość zakończenia korzystania z takiej Usługi, w każdej chwili, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§ 6.

1. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Portalu BITELON.COM
2. Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług za pośrednictwem Portalu BITELON.COM
3. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych podanych BITELON w razie ich zmiany a także zapewnienia ich ciągłej poprawności. Wszelkie dane podane BITELON przez Użytkownika powinny być zgodne z prawdą.
4. BITELON jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, który nie dopełnił obowiązków, o którym mowa w ust. 3 powyżej. BITELON odmawiając świadczenia Usług, przekaże wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne na Portfel walutowy Użytkownika, niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 (trzy) Dni Roboczych.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BITELON nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika, w szczególności w definiowanych przez niego numerach rachunków bankowych.
6. Użytkownik ma obowiązek chronić Login i Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Portalu BITELON.COM, w tym Loginu lub Hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło oraz zawiadomić o tym BITELON. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BITELON w żadnym wypadku nie będzie żądać przekazania Hasła w jakikolwiek inny sposób, niż za pośrednictwem Konta w Portalu BITELON.COM.
7. Do Użytkownika należy ustalenie przepisów prawa mających zastosowanie dla jego aktualnego miejsca rezydencji. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie, że w jurysdykcji której podlega założenie Konta i/lub korzystanie z Portalu BITELON.COM będzie legalne i zgodne z prawem; Użytkownik oświadcza i gwarantuje że dopełni tych obowiązków.

TRANSKACJE

§ 7.

1. Usługi świadczone przez BITELON za pośrednictwem Portalu BITELON.COM dostępne są jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy podali poprawne dane osobowe oraz prawidłowe numery rachunków w instytucjach finansowych, za pośrednictwem których chcą realizować Transakcje (o ile ma to zastosowanie do wybranej przez Użytkownika Usługi).
2. Użytkownik składając za pośrednictwem Portalu BITELON.COM Zlecenie musi określić:
– parę Walut, Waluty i Kryptowaluty lub parę Kryptowalut
– ilość Waluty / Kryptowaluty
– rodzaj Zlecenia (sprzedaż, zakup lub wymiana)
3. Transakcje są realizowane wyłącznie w Czasie Pracy Portalu.
4. Warunkiem złożenia Zlecenia i przyjęcia go przez Portal BITELON.COM, poza innymi obowiązkami wskazanymi w Regulaminie, jest posiadanie w Portfelu wystarczającej ilości Walut lub Kryptowalut.
5. Wartość pojedynczego Zlecenia nie może być niższa od kwoty 10 PLN, 2,5 USD, 2,5 EUR lub 2,5 GBP, 2,5 CHF oraz ich równowartości w Kryptowalucie Bitcoin.
6. Składając Zlecenie sprzedaży Użytkownik określa minimalny poziom ceny (LIMIT) lub też decyduje się na sprzedaż po cenie maksymalnej oferowanej przez innych Użytkowników Portalu BITELON.COM (Market).
7. Składając Zlecenie zakupu Użytkownik określa maksymalny poziom ceny jaką gotów jest zapłacić (LIMIT) lub też decyduje się na zakup po cenie minimalnej oferowanej przez innych Użytkowników (Market).
8. Po określeniu wszystkich parametrów Zlecenie, z chwilą wybrania opcji „Kupno” lub „Sprzedaż”, Użytkownik składa oświadczenie woli w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, przyjmując ofertę zawarcia umowy zobowiązującej do kupna lub sprzedaży Waluty i/lub Kryptowaluty w ilości wskazanej przez Użytkownika na warunkach ustalonych przez niego w Zleceniu.
9. Zlecenie jest ważne od momentu jego złożenia, do momentu dokonania Transakcji w zakresie całej kwoty objętej Zleceniem lub do chwili odwołania Zlecenia przez Użytkownika.
10. Użytkownik ma prawo odwołać swoje Zlecenie. Odwołanie Zlecenia nie obejmuje tej części zrealizowanego Zlecenia, co do której dokonano Transakcji przed złożeniem dyspozycji odwołania.
11. Realizacja Transakcji jest uzależniona od dopasowania przez Portal BITELON.COM jednej lub większej ilości Zleceń, które odpowiadają warunkom zawartym w Zleceniu. W związku z powyższym możliwa jest częściowa realizacja Zleceń. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że został poinformowany o możliwości częściowej realizacji składanych przez niego Zleceń i wyraża na to zgodę.
12. Transakcja pomiędzy Użytkownikami dotycząca Kryptowalut następuje z chwilą dopasowania przez Portal BITELON.COM Zleceń Użytkowników pod względem określonych przez Użytkowników w Zleceniu ilości jednostek Kryptowaluty i wysokości kursu Transakcji.
13. Transakcja pomiędzy Użytkownikami dotycząca wymiany Walut i Krypotowalut następuje z chwilą dopasowania przez Portal BITELON.COM Zleceń Użytkowników pod względem określonych przez Użytkowników kursów wymiany.
14. Transakcja pomiędzy Użytkownikami dotycząca wymiany Walut następuje z chwilą dopasowania przez Portal BITELON.COM Zleceń Użytkowników pod względem określonych przez Użytkowników kursów wymiany.
15. Po dokonaniu Transakcji BITELON dokona rozliczenia Transakcji w czasie 1 minuty Czasu Pracy Portalu. W trakcie rozliczenia Transakcji Jednostki Kryptowaluty i/lub Waluty zostaną przekazane Użytkownikom będącym Stronami Transakcji do ich Portfeli. Ilość przekazanych jednostek Kryptowaluty i/lub Waluty zostanie pomniejszona tytułem należnego BITELON wynagrodzenia, którego wysokość oraz zasady pobierania określa Regulamin.
16. W przypadku o którym mowa w § 3 ust 3 i ust. 4 oraz § 4 ust. 7 oraz Regulaminu, tj. m.in w przypadku odmowy lub wstrzymania realizacji Zlecenia, ponowna realizacja Zlecenia na uprzednio określonych warunkach nie jest możliwa, a Użytkownikom nie przysługują w stosunku do BITELON żadne roszczenia z tym związane, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.

ROLA BITELON W TRANSKCJI

§ 8.

1. BITELON nie jest stroną Transakcji zawieranych między Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa decyzji i działań podjętych przez Użytkowników, w tym działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, a także za zdolność Użytkowników do dokonywania prawnie skutecznych Transakcji. BITELON nie jest pośrednikiem, agentem ani brokerem usług o charakterze pośrednictwa lub doradztwa finansowego.
2. BITELON w ramach świadczonych Usług, za wynagrodzeniem określonym w Regulaminie, umożliwia Użytkownikom składanie Zleceń oraz realizacje Transakcji poprzez korzystanie z Portalu BITELON.COM, na warunkach określonych w Regulaminie.
3. BITELON w ramach świadczonych Usług dokonuje za pośrednictwem Rachunków Rozliczeniowych oraz Portalu BITELON.COM wypłat z Portfela.
4. Warunki Zlecenia są określane wyłącznie przez Użytkowników, zaś decyzja o finalizacji Transakcji jest autonomicznym przejawem woli Użytkowników jako stron Transakcji. BITELON nie odpowiada za treść Zleceń i podejmowane w ramach Zleceń decyzje dotyczące zakupu, sprzedaży lub wymiany Walut i/ lub Kryptowalut.

PORTFEL

§ 9.

1. BITELON udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom Portfel.
2. Zawieranie i rozliczanie Transakcji w Portalu BITELON.COM następuje wyłącznie przy wykorzystaniu środków znajdujących się w Portfelu Użytkownika.
3. W celu zasilenia Portfela Walutą Użytkownik może wykonać przelew z należącego do niego rachunku bankowego, podanego w Koncie, na jeden z Rachunków Rozliczeniowych, właściwy dla Waluty będącej przedmiotem przelewu. Przelewy Walut wykonywane przez Użytkowników powinny być tytułowane zgodnie z indywidualnym kodem wygenerowanym przez Portal BITELON.COM dla każdego przelewu. BITELON ma prawo odmówić przyjęcia przelewu, który nie spełnia powyższego warunku, jak również przelewu wykonanego z rachunku bankowego nie należącego do Użytkownika i zwrócić Użytkownikowi na jego ryzyko wpłacone przez niego Waluty.
4. Waluty wpłacane przez Użytkownika zostaną udostępnione w Portfelu po zaksięgowaniu wpłaty na Rachunku Rozliczeniowym. BITELON nie przyjmuje wpłat na Rachunek Rozliczeniowy w gotówce lub w drodze przekazu pocztowego.
5. W celu zasilenia Portfela Kryptowalutą Użytkownik powinien dokonać wpłaty z należącego do Użytkownika portfela kryptowalutowego na adres depozytowy, podany w zakładce Portfel. Ilość wpłaconych przez Użytkownika Kryptowalut zostanie zaprezentowana w zakładce Portfel, sekcja Kryptowaluty, po przydzieleniu co najmniej 1 potwierdzenia transakcji w sieci Bitcoin – Blockchain. Waluty i Kryptowaluty gromadzone w ramach Portfela nie podlegają oprocentowaniu.
6. Waluty i/lub Krytpowaluty znajdujące się w Portfelu mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika wyłącznie w celu realizacji Transakcji lub też zgodnie z dyspozycją Użytkownika przelane na jego rachunek bankowy lub należący do Użytkownika portfel kryptowalutowy , z zastrzeżeniem opłat i prowizji należnych BITELON, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
7. Użytkownik może w każdym momencie zlecić BITELON wypłatę całości lub części Walut zgromadzonych w Portfelu, z zastrzeżeniem sytuacji w których zgodnie z Regulaminem wpłaty lub wypłaty z Portfela mogą zostać ograniczone lub całkowicie wstrzymane przez BITELON. Waluty i/lub Kryptowaluty Użytkownika, zgodnie z jego dyspozycją zgłoszoną w Portalu BITELON.COM zostaną mu przekazane w drodze przelewu bankowego na jeden z rachunków bankowych Użytkownika wskazanych w Koncie lub należący do Użytkownika portfel kryptowalutowy, nie później niż w terminie 2 Dni roboczych. Czas realizacji dyspozycji przelewu złożonego poza Czasem Pracy Portalu liczy się od momentu ponownego rozpoczęcia Czasu Pracy Portalu. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o kwotę należnych BITELON opłat i prowizji, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
8. Dyspozycja przelewu Waluty z Portfela może zostać zrealizowana przez BITELON w drodze przelewu ekspresowego (czas realizacji do 1h) lub zwykłego (czas realizacji do 48h). Czas realizacji przelewu Kryptowaluty wynosi do 60 minut, z tym zastrzeżeniem że może on ulec wydłużeniu do momentu uzyskania co najmniej 1 potwierdzenia w sieci Bitcoin – Blockchain. Powyższe terminy są obowiązujące w przypadku przelewów realizowanych wyłącznie w Czasie Pracy Portalu, jednakże nie później niż do godziny 15:00 danego Dnia Roboczego.
9. BITELON podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie zgromadzonych w Portfelach Użytkowników Walut i Kryptowalut przed ich utratą oraz przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Szczegółowe zasady zabezpieczeń stosowanych przez BITELON określone zostały w Polityce Bezpieczeństwa stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

POTWIERDZENIA TRANSAKCJI

§ 10.

1. Rejestr Transakcji przeprowadzonych przez Użytkownika jest dla niego dostępny w Koncie, w zakładce „HISTORIA”. 2. BITELON potwierdza wykonanie odpłatnych Usług w formie faktury i zapewnia ich wydawanie w sposób zgodny z przepisami. 3. BITELON wystawia faktury z tytułu świadczonych przez siebie odpłatnych Usług w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 4. Warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest akceptacja Regulaminu. 5. Faktury wystawiane w formie elektronicznej są udostępniane na Koncie Użytkownika w postaci pliku w formacie PDF (Portable Document Format) do pobrania. Do podglądu wystawionej faktury służy na przykład bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, który Użytkownik może pobrać i zainstalować we własnym zakresie. 6. BITELON zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur VAT wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną. 7. Użytkownik ma możliwość otrzymywania faktur w formie papierowej po uprzednim złożeniu oświadczenia woli w tym zakresie oraz po uzgodnieniu warunków dostarczania faktur.

WYNAGRODZENIE BITELON

§ 11.

1. Korzystanie z Usług i funkcjonalności Portalu BITELON jest odpłatne lub może być związane z koniecznością ponoszenia kosztów finansowych, w zakresie w jakim jest to opisane w Regulaminie i jego załącznikach, na Portalu BITELON.COM lub w tabelach opłat i prowizji poszczególnych instytucji finansowych prowadzących rachunki bankowe.
2. BITELON pobiera wynagrodzenie za świadczenie Usług związanych ze Zlecaniem i realizacją Transakcji za pośrednictwem Portalu BITELON.COM w formie prowizji od kwoty każdej Transakcji. Wynagrodzenie może mieć formę pieniężną – określona ilość Waluty, lub ilościową – określona ilość jednostek Kryptowaluty. Wysokość wynagrodzenia BITELON określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępna także pod adresem https://bitelon.com/pl/prowizja/.
3. Zapłata wynagrodzenia BITELON następuje w drodze potrącenia kwoty (Waluty) lub ilości (Kryptowaluty) należnego wynagrodzenia z kwoty przekazywanych Użytkownikowi Walut lub Kryptowalut tytułem zrealizowanej Transakcji, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
4. Wynagrodzenie BITELON jest należne od wszystkich stron (Użytkowników) danej Transakcji, a podstawę jego obliczenia wynosi:
a) dla Użytkownika dokonującego Transakcji sprzedaży jednostek Kryptowaluty / zakupu Waluty -ilość jednostek Kryptowaluty stanowiącej przedmiot Transakcji ;
b) dla Użytkownika dokonującego Transakcji kupna jednostek Kryptowaluty / sprzedaży Waluty – wartość pieniężna wyrażona w Walucie, stanowiącej przedmiot Transakcji;
c) dla Użytkowników dokonujących Transakcji zamiany jednostek Kryptowaluty – ilość jednostek Kryptowaluty, która była przedmiotem wymiany w wyniku realizacji Transakcji;
d) dla Użytkowników dokonujących Transakcji wymiany Waluty na Walutę – wartość pieniężna wyrażona w Walucie, którą była przedmiotem wymiany w wyniku realizacji Transakcji;
5. Realizacja przez BITELON przelewów z Portfeli na indywidualne rachunki bankowe Użytkowników lub zasilanie przez Użytkownika Portfela Walutami może być odpłatne w zależności od rodzaju wybranego przelewu i umowy, która wiąże Użytkownika w relacji z jego bankiem lub podejścia odpowiednich banków do odpłatności tzw. przelewów wewnętrznych (dokonywanych w ramach tego samego banku, lub grupy, do której odpowiednie banki należą). Opłaty pobierane przez BITELON w związku z przelewami na indywidualne rachunki bankowe Użytkowników lub zasilanie przez Użytkownika Portfela Walutami są pobierane z Portfela (wypłata z Portfela) lub z kwoty przelewu (zasilenie Portfela), na co Użytkownik wyraża niniejszym zgodę, a ich wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępna także pod adresem https://bitelon.com/pl/prowizja/.
6. Realizacja przez BITELON wypłaty Krytpowalut z Portfela na prywatny portfel kryptowalutowy Użytkownika jest odpłatna. Opłaty pobierane przez BITELON w związku z wypłatą Kryptowalut na prywatny portfel kryptowalutowy Użytkownika są pobierane z kwoty realizowanej wypłaty, na co Użytkownik wyraża niniejszym zgodę, a ich wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępna także pod adresem https://bitelon.com/pl/prowizja/.

FUNKCJONOWANIE PORTALU BITELON

§ 12.

1. BITELON dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu BITELON.COM. BITELON zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia działalności Portalu BITELON.COM, lub wstrzymania realizacji poszczególnej lub kilku Transakcji lub też wstrzymania świadczenia Usług dla danego Użytkownika w sytuacji:
a) wykrycia błędu w funkcjonowaniu lub awarii Portalu BITELON.COM i konieczności dokonania niezbędnych napraw,
b) wykrycia próby nieautoryzowanego dostępu do Portalu BITELON.COM,
c) podejrzenia iż realizowana Transakcja narusza ogólnie obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
d) realizacji prac modernizacyjnych i konserwujących dotyczących systemu informatycznego Portalu BITELON.COM,
e) decyzji organów uprawnionych do zawieszenia lub wstrzymania działalności Portalu BITELON.COM,
f) stwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika są nieprawdziwe, lub nie zostały aktualizowane pomimo zaistnienia takiej konieczności;
g) w przypadku złożenia Zlecenia lub realizacji Transakcji na kwotę przekraczającej równowartość 15 000 euro, nawet, jeżeli będą one przeprowadzone za pomocą więcej niż jednego Zlecenia / Transakcji, w przypadku podjęcia przez BITELON działań o których mowa w §4 Regulaminu.
2. BITELON podejmie starania, aby wszelkie uzasadnione przerwy w działaniu Portalu BITELON.COM, w szczególności wynikające z konieczności dokonania napraw lub wprowadzenia modyfikacji odbywały się poza Czasem Pracy Portalu.
3. Portal BITELON.COM jest dostępny dla Użytkowników przez 24h (dwadzieścia cztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności Portalu BITELON.COM, spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi dotyczącymi Portalu BITELON.COM. W czasie dostępności Portalu BITELON.COM Użytkownicy mogą korzystać z Usług, w szczególności składać Zlecenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas dostępności Portalu BITELON.COM nie jest tożsamy z Czasem Pracy Portalu.

REKLAMACJE

§ 13.

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w inny sposób naruszają postanowienia obowiązującego prawa.
2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu podstawy reklamacji, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia realizacji danej Usługi.
3. Reklamację składa się w formie elektronicznej na adres e-mail: info@bitelon.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej Login Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie.
5. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 (czternaście) Dni roboczych od dnia, w którym reklamacja wpłynęła na adres BITELON. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym do BITELON wpłynęły ostatnie informacje, uzupełnione przez Użytkownika.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listem elektronicznym, wysłanym na adres e-mail Użytkownika.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 14.

1. Poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, BITELON nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody wynikłe wskutek wykonania Zleceń Użytkownika zgodnie z ich treścią,
b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na skutek okoliczności, za które BITELON nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodu awarii publicznej sieci łączności telefonicznej, awarii systemów zasilania lub sprzętu komputerowego, lub podania przez bank Użytkownika nieprawidłowych danych nadawcy przelewu,
c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działanie których BITELON nie ponosi odpowiedzialności,
d) za szkody wynikłe z odmowy przyjęcia Zlecenia lub wstrzymania realizacji Transakcji w związku z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów prawa,
e) za potencjalne utracone korzyści związane z niedostępnością Portalu BITELON.COM wywołanymi awariami lub pracami serwisowymi.
2. Informacje udostępniane za pośrednictwem Portalu BITELON.COM, w szczególności zaś analizy i kursy wymiany Walut i/lub Kryptowalut są podawane wyłącznie dla celów informacyjnych i mogą zawierać błędy. Jakiekolwiek decyzje podejmowane na podstawie informacji udostępnianych za pośrednictwem Portalu BITELON.COM są podejmowane przez Użytkowników na ich własne ryzyko i według własnego uznania.
3. BITELON nie gwarantuje, że informacje przesłane za pośrednictwem Internetu zostaną dostarczone do Klienta lub osób trzecich w postaci pozbawionej błędów, kompletnej i pełnej.
4. Nazwa Portalu BITELON.COM, jego zawartość, elementy tekstowe, szata graficzna, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej na rzecz BITELON.
5. BITELON nie gwarantuje, że korzystanie z Usług odbywać się będzie zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika lub że przebiegać będzie w sposób niezakłócony i pozbawiony błędów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

§ 15.

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi, w zakresie wskazanym w §2 ust. 11 lit. a) – b) Regulaminu, ze swej istoty i charakteru, są co do zasady świadczone niezwłocznie po ich zleceniu przez Użytkownika. Z uwagi na powyższe, Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminów do odstąpienia od odpowiedniej umowy/ów w trybie przewidzianym Ustawą o prawach konsumenta
2. Mając na względzie informację i oświadczenie zawarte w ust. 1 powyżej, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej z BITELON, rozumianej jako umowa której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie wskazanym w §2 ust. 11 lit. a) – b) Regulaminu.
3. W zakresie odstąpienia od umowy zawartej z BITELON, rozumianej jako umowa której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie wskazanym w §2 ust. 11 lit. c) – f) Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 14 dni bez podania przyczyny, doręczając BITELON oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@bitelon.com lub pisemnie na adres siedziby BITELON wskazany w Regulaminie.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 16.

1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych poniesionych przez BITELON opłat bankowych związanych ze zwrotem środków pieniężnych z Portfela. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług jest dokonywane poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Portalu BITELON.COM lub w formie pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia na adres siedziby BITELON wskazany w Regulaminie.
3. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez BITELON za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn umowa może zostać wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia.
4. Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez BITELON umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym należą przypadki gdy:
a) BITELON ustali, że Użytkownik korzysta z Portalu BITELON.COM z naruszeniem Regulaminu lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
b) Użytkownik, pomimo wezwania, nie uzupełnił danych wymaganych na podstawie Regulaminu oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane na żądanie BITELON,
c) BITELON ustali, iż składane przez Użytkownika Zlecenia mają na celu wyrządzenie szkody innym Użytkownikom korzystającym z Portalu BITELON.COM,
d) Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Portalu BITELON.COM lub jego infrastruktury informatycznej, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń,
e) Zaistnienie co najmniej jednej okoliczności przewidzianej w §4 ust. 7 lub 8.
5. Jeżeli w chwili złożenia wypowiedzenia przez Użytkownika lub rozwiązania umowy przez BITELON, złożone przez Użytkownika Zlecenia nie zostały zrealizowane w całości, BITELON usunie te Zlecenia w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego. Przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zlecenia niezrealizowane w całości pozostają wiążące.
6. BITELON dokonuje zwrotu Walut i Kryptowalut zaewidencjonowanych w Portfelu Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia rozwiązania umowy o świadczenie Usług wiążącej go z Użytkownikiem. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku okoliczności przewidzianych w §4 ust. 6 Regulaminu.

ZMIANY REGULAMINU

§ 17.

1. BITELON zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Regulaminie,
2. O zmianach Regulaminu BITELON poinformuje Użytkowników wiadomością e-mail na adres podany przez Użytkownika oraz poprzez komunikat na stronie www.bitelon.com,
3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez BITELON, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Portalu BITELON.COM oraz poinformowania drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Zlecenia złożone przed wejściem zmian w życie są prowadzone według dotychczasowych zasad,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

1. Prawem właściwym dla umowy łączącej BITELON i Użytkownika jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z działalnością Portalu BITELON.COM będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby BITELON, co nie dotyczy sporów z udziałem konsumentów.
2. Użytkownicy Portalu BITELON.COM w ramach realizowanych Transakcji obowiązani są do przestrzegania obowiązujących ich przepisów praw, w szczególności zaś prawa podatkowego. BITELON informuje, iż Transakcje realizowane w ramach Portalu BITELON.COM mogą po stronie Użytkowników wywoływać skutki podatkowe. Dopełnienie obowiązków podatkowych obciąża wyłącznie Użytkowników, zaś BITELON nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia Użytkowników w tym zakresie.
3. Wykorzystywanie Portalu BITELON.COM dla innych celów niż kupno, sprzedaż i wymiana Walut i/lub Kryptowalut drogą elektroniczną lub innych niż korzystanie z pozostałych usług oferowanych w Portalu BITELON.COM zgodnie z Regulaminem jest niedopuszczalne. W przypadku naruszenia w/w postanowienia, BITELON, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, będzie uprawniony do obciążenia Użytkownika karą umowną za każdy przypadek naruszenia, w wysokości do 5 (pięć) % wartości Transakcji lub innej Usługi albo do 100,00 (sto) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot będzie większa, a w przypadku gdy Transakcja lub inna Usługa nie została jeszcze zlecona – w kwocie do 100,00 (sto) złotych. Warunkiem zastosowania kary umownej jest uprzednie, bezskuteczne wezwanie Użytkownika przez BITELON, listem elektronicznym na adres E-mail Użytkownika lub w formie pisemnej, do zaprzestania naruszeń oraz naprawienia szkody w majątku BITELON (jeżeli powstała) w terminie 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania. Powyższe nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość naliczonych kar, na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne mające zastosowanie przepisy prawa.
5. Umowa zawierana jest z Użytkownikiem na podstawie Regulaminu w języku polskim i tylko polska wersja językowa Regulaminu jest wiążąca, zaś inne wersje językowe Regulaminu mają wyłącznie charakter informacyjny. Językiem stosowanym w relacjach z Użytkownikiem jest język polski.
6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
7. Regulamin wchodzi w życie dnia 22.12.2017r.

Załącznik:
1. Tabela opłat i prowizji
2. Polityka bezpieczeństwa
3. Polityka prywatności